Kanser Hastalığının Süreci

HASTALIK SÜRECİ
Kanserden ölümler bölgesel büyüme, uzak dokulara me¬tastaz ve hastalığın sistemik etkileri ile meydana gelir. Maliyn tü¬mörler primer odaklarında o denli büyüyebilirler ki, organın iş¬levlerini etkiler, ya da yakın organlara ve dokulara baskı yapar hale gelebilirler. Örneğin, karın içindeki bir tümör kütlesi, ba¬ğırsak ve üretra tıkanıklığına neden olabilir. Kanser, ayrıca yakın organlara yayılabilir ve doğrudan uzantılar ile beden boş¬luklarına girebilir. Örneğin, över ankara escort tümörleri genellikle periton boş-luğuna hücre saçarak karın organlarının yüzeyini kaplarlar.
Metastaz, tümör hücresinin primer odaktan, vücudun de¬ğişik yerlerine yayılması olup, maliyn tümör ile iyi huylu tümör arasındaki farkı da ifade eder. Matastaz primer odaktan hüc¬relerin koparak kan ve/veya lenf yolu ile vücuda yayılıp organ kapillerine takılması sonucu gelişen yeni tümörlerdir.
EVRELENDİRME
Evrelendirme kanser tanısı konduğu anda, hastalığın bo- 1 yutlarını tanımlamanın yanında, tedavinin planlanmasında, prog- 1 nozun belirlenmesinde ve değişik tedavi yaklaşımlarının kar- 1 şılaştırılmasında yardımcı olan bir süreçtir.
Amerikan Kanser Ortak Komisyonunun önerdiği TNM kla- sifikasyonu, hastalığın
çankaya escort boyutlarını belirlemede en sık kullanılan sınıflamadır. “T” tümörün anatomik büyüklüğünü, N lenf nodu katılımını, M ise metastaz durumunu ifade eder. Değişik tipteki kanserlere göre ya da başka evrelendirmelerden diğer bö¬lümlerde söz edilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *